Interní předpisy


1, Členské příspěvky:

1.1. Členové budou posílat členské příspěvky bezhotovostně ve prospěch bankovního účtu vedeného u Komerční Banky 115-3903900257/0100
jako variabilní symbol bude použito poslední čtyřčíslí svého průkazu.

Příspěvek klubuMaximální sleva
Čekatel do 21. let 2500,-Kč / rok0,-Kč / rok
Čekatel nad 21. let 3000,-Kč / rok0,-Kč / rok
Řádní člen do 21. let 2500,-Kč / rok1500,-Kč / rok
Řádní člen nad 21. let 3000,-Kč / rok1500,-Kč / rok
Čestný člen a členové zproštěný platby Radou 0,-Kč / rok0,-Kč / rok
Člen který v daný rok dovrší 65 let věku, člen je zproštěný hlasovacího a volebního práva. 100,-Kč / rok0,-Kč / rok
Člen se sníženou platbou příspěvků. 100,-Kč / rok0,-Kč / rok
1.2. Platba členských příspěvků musí být provedena bezhotovostním způsobem do 31.1. daného roku.
1.3. člen čekatel který byl přijat za řádného člena musí mít do 30.11. daného roku zvolení splněné brigádnické hodiny (nelze se vyplatit) a uhrazené příspěvky.

2, Brigády klubu:
2.1. Členové budou bezplatně provádět brigády v délce 15 hodin za jeden kalendářní rok.
2.2. Členové, kteří v daný rok dovrší 60 let věku jsou zproštěni všech brigádnických hodin i poplatků za nesplnění.
2.3. Řádní člen, který v období 01.01. do 31. 12. daného roku odpracuje brigádnické hodiny získá slevu na členský příspěvek maximální výšce 1500,-Kč (100,-Kč/hod.)
2.4. Člen čekatel je povinen odpracovat brigádnické hodiny do 30.11., čekatel se nemůže vyplatit s brigád.
2.5. Brigádnické hodiny jsou nepřenosné mezi kalendářními roky ani členy klubu

3, Účast na soutěžích:
3.1. Členové mají právo se účastnit klubových soutěží.
3.2. Poplatek za veřejné soutěže, je stanoven na 200,-Kč běžného startovného. Člen uhradí poplatek v den konání soutěže.
3.3. Poplatek za soutěže (mířena, souboje,) je stanoven na 100% běžného startovného.
3.4. Poplatek za soutěže pro členy čestné a do 21 let věku je stanovené 0,-Kč.
3.5. Členové klubu se aktivně budou podílet na přípravě soutěže a organizování, Tato činnost není zahrnutá a brigádnických hodin.
3.6. Člen za stavění stage na soutěže sleva za 1 den (min. 2 hodiny) stavění 100,-Kč za startovného.
3.7. Členové klubu se budou dle potřeby klubu zdokonalovat v činnosti rozhodčích SVZ
3.8. Člen, který je vyslán klubem ke školení či prolongací, má nárok na plnou úhradu nákladů.

4, Příspěvek za reprezentanty klubu:
4.1. Příspěvek za reprezentanty klubu je stanoven na 10000,-Kč/rok
4.2. Příspěvek je vydáván na základě žádosti a schválení radou klubu
4.3. Příspěvek je vydáván na základě splnění podmínek
4.3.1 Uhrazené členské příspěvky žadatele
4.3.2. Splněné brigádnické hodiny žadatele
4.3.3. Předložené výsledkové listiny
4.3.4. Fotodokumentace (jpg.) o propagaci žadatele
4.3.5. Žádost se podává na schváleném formuláři
4.4. O Příspěvek lze žádat v období 01.10 – 31.09.
4.5. Výše příspěvku je stanoven počtem schváleních žádostí Registrační formulář ZDE