Interní předpisy


1, Členské příspěvky:

1.1. Členové budou posílat členské příspěvky bezhotovostně ve prospěch bankovního účtu vedeného u Komerční Banky 115-3903900257/0100
jako variabilní symbol bude použito poslední čtyřčíslí svého průkazu.

Čekatel do 21. let 1000,-Kč / rok
Čekatel nad 21. let 1500,-Kč / rok
Nový člen nad 21. let 3000,-Kč / první rok
Stávající člen, člen čekatel do 21. let 1000,-Kč / rok
Stávající člen, člen čekatel nad 21. let 1500,-Kč / rok
Čestný člen a členové zproštěný platby Radou 0,-Kč / rok
Člen který v daný rok dovrší 65 let věku, člen je zproštěný hlasovacího a volebního práva. 100,-Kč / rok
Člen se sníženou platbou příspěvků. 100,-Kč / rok
1.2. Platba členských příspěvků musí být provedena bezhotovostním způsobem do 31.1. danéhoho roku.

2, Brigády klubu:
2.1. Členové budou bezplatně provádět brigády v délce 15 hodin za jeden kalendářní rok.
2.2. Členové, kteří v daný rok dovrší 60 let věku jsou zproštěni všech brigádnických hodin i poplatků za nesplnění.
2.3. Člen který do 31.12. daného roku nesplní daný počet hodin, odvede ve prospěch klubu 100,-Kč za každou neodpracovanou hodinu ve prospěch bankovního účtu vedeného u Komerční Banky 115-3903900257/0100 jako variabilní symbol bude použito poslední čtyřčíslí svého průkazu. Platbu provede do 31.1. následujícího roku.
2.4. Poplatek za neodpracované hodiny lze zaslat současně s členským příspěvkem na následující kalendářní rok.

3, Účast na soutěžích:
3.1. Členové mají právo se účastnit klubových soutěží.
3.2. Poplatek za klubové soutěže v areálu klubu je stanoven na 50% běžného startovného.
3.3. Poplatek za klubové soutěže v areálu klubu pro veřejné střelce do 21 let je stanoven na 0,-Kč.
3.4. Členové klubu se aktivně budou podílet na přípravě soutěže a organizování, Tato činnost není zahrnutá a brigádnických hodin.
3.5. Členové klubu se budou dle potřeby klubu zdokonalovat v činnosti rozhodčích SVZ
3.6. Člen který je vyslán klubem ke školení či prolongací, má nárok na plnou úhradu nákladů.
3.7. Sleva za stavění disciplín na hlavní veřejné soutěže. 1 den (min. 2 hodiny) stavění, stanovena 100,-Kč za startovného.